17 دانشگاه برتر ترکمنستان به ترتیب رتبه جهانی

رتبه جهانی: 0

آکادمی دولتی هنرهای زیبا ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
90 A. Navoi Street Ashgabat Ashgabat Turkmenistan

آکادمی دولتی هنرهای زیبای ترکمنستان که در سال 1994 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. آکادمی دولتی هنرهای زیبای ترکمنستان (GAHT) که توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. آکادمی دولتی هنرهای زیبای ترکمنستان (GAHT) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 26 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. GAHT همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0

موسسه ملی ورزش و گردشگری ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
243 Hero of Turkmenistan Atamurat Niyazow Avenue Ashgabat 744001 Ashgabat Turkmenistan

موسسه ملی ورزش و گردشگری ترکمنستان یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. مؤسسه ملی ورزش و گردشگری ترکمنستان (NIST) که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط ترکمنستانی (محدوده ثبت نام تک رتبه: 1000-1999 دانشجو) است. موسسه ملی ورزش و گردشگری ترکمنستان (NIST) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن دارای سیاست پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. NIST همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0

موسسه دولتی اقتصاد و مدیریت ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Str. yil Abadanchylyk 10 Ashgabat 744027 Ashgabat Turkmenistan

مؤسسه دولتی اقتصاد و مدیریت ترکمن که در سال 1980 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. مؤسسه دولتی اقتصاد و مدیریت ترکمنستان (TGIEiU) که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط ترکمنستانی (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 3000-3999 دانشجو) است. موسسه دولتی اقتصاد و مدیریت ترکمنستان (TGIEiU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمنستانی با قدمت 40 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. TGIEiU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک را به دانشجویان از جمله کتابخانه و همچنین خدمات اداری ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0
رتبه جهانی: 0

دانشگاه مهندسی و فناوری اوغوز هان ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
100th building, Koshi street Ashgabat 744012 Ashgabat Turkmenistan

دانشگاه مهندسی و فناوری اوغوز هان ترکمنستان که در سال 2016 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی واقع در کلان شهر عشق آباد (محدوده جمعیت 1,000,000-5,000,000 نفر) است. دانشگاه مهندسی و فناوری اوغوز هان ترکمنستان که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. دانشگاه مهندسی و فناوری اوغوز هان ترکمنستان دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی مانند مدرک لیسانس در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. دانشگاه فنی و مهندسی اوغوز هان ترکمنستان همچنین چندین امکانات و خدمات دانشگاهی و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، مسکن، امکانات ورزشی و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0

دانشگاه کشاورزی ترکمن

ترکمنستان - آسیا
Gyorogly str, 62 Ashgabat 744012 Ashgabat Turkmenistan

دانشگاه کشاورزی ترکمن که در سال 1930 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. دانشگاه کشاورزی ترکمن (TSKHU) که رسماً توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. دانشگاه کشاورزی ترکمن (TSKHU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمنستانی با قدمت 90 ساله دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. TSKHU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

موسسه ملی زبانهای جهان ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Bld.47, 2060 Street Ashgabat 744000 Ashgabat Turkmenistan

موسسه ملی ترکمن زبان های جهان یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیتی بین 500000 تا 1000000 نفر) واقع شده است. مؤسسه ملی زبان های جهان ترکمنستان (TNIMYA) که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. موسسه ملی زبان های جهان ترکمنستان (TNIMYA) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن دارای سیاست پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. TNIMYA همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0

موسسه دولتی معماری و ساختمان ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
B. Annanova str, 62 Ashgabat 744025 Ashgabat Turkmenistan

مؤسسه دولتی معماری و ساختمان ترکمن که در سال 1963 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. موسسه دولتی معماری و ساخت و ساز ترکمنستان (TGASI) که توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. موسسه دولتی معماری و ساختمان ترکمنستان (TGASI) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 57 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. TGASI همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

موسسه فرهنگی دولتی ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Magtymguly Shayoly, 4 Ashgabat Ashgabat Turkmenistan

مؤسسه دولتی فرهنگ ترکمن که در سال 2011 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. موسسه فرهنگی دولتی ترکمنستان (TGICA) که توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش و پرورش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. مؤسسه دولتی فرهنگ ترکمن (TGICA) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن 9 ساله دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. TGICA همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

موسسه دولتی حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Oguz-han 13 Ashgabat 744028 Ashgabat Turkmenistan

مؤسسه دولتی حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان که در سال 1992 تأسیس شد، یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیت 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. مؤسسه حمل و نقل و ارتباطات دولتی ترکمنستان (TGITiS) که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی مختلط ترکمنستانی (محدوده ثبت نام تک رتبه: 1000-1999 دانشجو) است. موسسه دولتی حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان (TGITiS) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 28 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط برای ثبت نام هستند. TGITiS همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

دانشگاه دولتی پزشکی ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Ata Govshudova 58 Ashgabat 744001 Ashgabat Turkmenistan

دانشگاه پزشکی دولتی ترکمن که در سال 1931 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیتی 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. دانشگاه پزشکی دولتی ترکمنستان (TSMU) که توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. دانشگاه دولتی پزشکی ترکمن (TSMU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 89 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. TSMU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

موسسه آموزشی دولتی ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Shabende str., 7 Türkmenabat 746100 Lebap Turkmenistan

مؤسسه آموزشی دولتی ترکمن یک مؤسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر متوسط ترکمن آباد (محدوده جمعیت 250000-499999 نفر) لباب واقع شده است. مؤسسه آموزشی دولتی ترکمنستان (TGPI) که به طور رسمی توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک مؤسسه آموزش عالی ترکمنستانی مختلط (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 1000 تا 1999 دانشجو) است. مؤسسه آموزشی دولتی ترکمن (TGPI) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن دارای سیاست پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. متقاضیان بین المللی واجد شرایط درخواست برای ثبت نام هستند. TGPI همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را به دانشجویان ارائه می دهد.

رتبه جهانی: 0

موسسه مهندسی برق دولتی ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Bayramali str.,62 Mary 745400 Mary Turkmenistan

موسسه مهندسی برق دولتی ترکمن که در سال 1997 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در شهر کوچک مری (محدوده جمعیت 50000-249999 نفر) واقع شده است. موسسه مهندسی برق دولتی ترکمنستان (GEIT) که توسط Türkmenistanyn Bilim Ministrligi (وزارت آموزش ترکمنستان) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی است. موسسه مهندسی برق دولتی ترکمنستان (GEIT) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 23 سال دارای خط مشی پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. GEIT همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0

دانشگاه دولتی ترکمنستان

ترکمنستان - آسیا
Saparmurat Turkmenbashi shayely 31 Ashgabat 744005 Ashgabat Turkmenistan

دانشگاه دولتی ترکمن که در سال 1950 تأسیس شد، یک موسسه آموزش عالی دولتی غیرانتفاعی است که در محیط شهری شهر بزرگ عشق آباد (محدوده جمعیتی 500,000 تا 1,000,000 نفر) واقع شده است. دانشگاه دولتی ترکمنستان (TSU) که توسط وزارت آموزش و پرورش ترکمنستان (Türkmenistanyn Bilim Ministrligi) به رسمیت شناخته شده است، یک موسسه آموزش عالی ترکمنستانی کوچک (محدوده ثبت نام با رتبه تک رتبه: 5000 تا 5999 دانشجو) است. دانشگاه دولتی ترکمن (TSU) دوره ها و برنامه هایی را ارائه می دهد که منجر به دریافت مدارک تحصیلی عالی رسمی در چندین زمینه تحصیلی می شود. برای جزئیات بیشتر، ماتریس سطوح مدرک و حوزه های تحصیلی uniRank را در زیر ببینید. این موسسه آموزش عالی ترکمن با قدمت 70 ساله دارای سیاست پذیرش گزینشی بر اساس کنکور می باشد. دانشجویان بین المللی می توانند برای ثبت نام درخواست دهند. TSU همچنین چندین تسهیلات و خدمات آکادمیک و غیر آکادمیک از جمله کتابخانه، تحصیل در خارج از کشور و برنامه های تبادل و همچنین خدمات اداری را برای دانشجویان فراهم می کند.

رتبه جهانی: 0