لیست 500 استاد برتر

استاد ******Ad

کشور : Indonesia - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Jo

کشور : United Kingdom - Europe

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Si

کشور : United Kingdom - Europe

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Me

کشور : Egypt - Africa

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ab

کشور : Kenya - Africa

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ab

کشور : Turkey - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ya

کشور : China - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Jo

کشور : Malaysia - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ta

کشور : United States - North America

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Fa

کشور : Egypt - Africa

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Tr

کشور : United States - North America

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******El

کشور : Kazakhstan - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ne

کشور : United States - North America

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Gi

کشور : Sri Lanka - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ad

کشور : United States - North America

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ma

کشور : Italy - Europe

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ju

کشور : Lithuania - Europe

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******li

کشور : Sweden - Europe

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Ak

کشور : Indonesia - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1

استاد ******Me

کشور : Turkey - Asia

h-index :

i10-index :

h-index: 1